Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Darba likuma un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma kopējais un atšķirīgais

Drukāt Nosūtīt

Darbiniekiem piemērojamas darba tiesiskās attiecības tiktāl, ciktāl to nenosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

Seminārā tiks apskatīti jautājumi par situācijām, kad piemērojama konkrētā likuma norma, to pamatojums un praktiskā izpratne.

Seminārā apskatāmie jautājumi:

  1. Darba samaksas izpratne
  2. Piemaksas un to piemērošanas gadījumi
  3. Prēmijas, to izmaksu ierobežojumi
  4. Pabalsti – likumu un darba koplīgumu izpratnē
  5. Kompensācijas un izdevumu segšana, to kritēriju noteikšana
  6. Atvaļinājumu piešķiršanas nosacījumi

Semināru vada: Karīna Platā – juriste, maģistre personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba koplīgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Semināra ilgums: 3 stundas

Copyright © PAC Agenda