Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Korporatīvās apmācības uzņēmumā / iestādē

Dokumentu pārvaldība personāla vadībā

Drukāt Nosūtīt

Semināra laikā tiks apskatīti dažādi personāla vadības procesus noteicošie dokumenti un vērtēta to nepieciešamība, kā arī analizēta to saturu ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām.

Semināra programma:

1. Darba intervijas veidi un to fiksēšanas dokumenti

2. Darba līguma forma un saturs – likuma prasības un labā prakse, raksturīgākās kļūdas noteiktu nosacījumu formulējumos

3. Informācija par darbinieku darba tiesisko attiecību jomā, tās iegūšanas un uzglabāšanas veidi

4. Amata pienākumi – darba līguma sastāvdaļa vai atsevišķs dokuments

5. Darba kārtība – tās regulēšanas dokumenti, likuma prasības un labā prakse noteiktu nosacījumu noteikšanā

6. Iesniegumi, to nepieciešamība noteiktu nosacījumu piemērošanā

7. Darbinieka un darba devēja vienošanās – piemērošanas gadījumi un noformēšanas prakse

8. Rīkojumi, to saturs un robežas

9. Atvaļinājumu grafiki vai vienošanās – termiņi un veidi to noformēšanā

10. Maiņu un darba grafiki, darba laika uzskaite, to kopīgais un atšķirīgais

11. Darbinieka un darba devēja uzteikumi

Personāla lietvedība

11.1. darbinieka uzteikuma satura nozīme

11.2. ar darba devēja uzteikumu saistītie dokumenti, to noformējuma veidi un satura nianses

11.2.1. darbinieka piederības arodbiedrībai noskaidrošana

11.2.2. lūgums arodbiedrībai

11.2.3. cita darba piedāvājums

11.2.4. priekšrocību izvērtējums

11.2.5. uzteikums

Semināru vada: Karīna Platā – juriste, maģistre personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba koplīgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā.

Semināra ilgums: 7 stundas

Copyright © PAC Agenda