Loading Events

Preventīvais darbs bērnu tiesību aizsardzības jomā

Pasūtījuma seminārs

29.02.2024
10:00 - 16:00

Programma saskaņota kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma 8 stundu apjomā. 2021. gada 28. aprīļa saskaņojuma Nr. RIMC-21-118

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 14.punktu saskaņojums šo noteikumu 2.3.punktā minēto speciālistu (tehnisko darbinieku) apmācībām tiek iegūts katrai izglītības iestādei atsevišķi.

CENA

Grupai līdz 10 dalībniekiem 290 EUR + PVN; par katru nākamo papildus dalībnieku 24,00 EUR + PVN.
Cena norādīta apmācībām Rīgā un Rīgas apkaimē. Par apmācībām ārpus Rīgas cenai tiks pieskaitīti arī pasniedzēja ceļa izdevumi, atbilstoši attālumam līdz apmācību norises vietai.

SEMINĀRA MĒRĶI

  • Izglītot skolotājus un sociālos darbiniekus bērnu tiesību aizsardzības likumdošanas jomā.
  • Izprast preventīvā darba aspektus un sniegt praktiskus padomus.
  • Veicināt sadarbību starp policiju un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, tai skaitā skolu administrācijām.

SEMINĀRA UZDEVUMS

Paaugstināt skolotāja kompetenci audzināšanas jomā: zināt attieksmju veidu attīstības pedagoģiski psiholoģiskos pamatus, prast tos integrēt sava mācību priekšmeta saturā, pielietot šīs prasmes savā pedagoģiskajā darbībā.

PLĀNOTIE REZULTĀTI

Skolotāji iegūs zināšanas par dažādiem attieksmju attīstības veidiem, to integrāciju mācību priekšmeta saturā, prasmi integrēt audzināšanas līdzekļus mācību stundā, zināšanas par attieksmju emocionālo dabu un tās izmantošana mācīšanās motivācijas veicināšanā, skolotāja personības kā audzināšanas līdzekļa izmantošanas iespējas izpēte.