Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai
Personāla apmācību centrs "AGENDA"

Semināri un kursi

profesionālajai un personības attīstībai

Saskarsmes māksla publiskajā telpā

Drukāt Nosūtīt

Aktrises un runas pedagoģes Anitas Grūbes meistarklase prezentēšanā, publiskajā runā un komunikācijā

2018.gada 19.septembrī (plkst. 10.00 - 16.00)

Jebkurā jomā, profesijā, dzīves sfērā cilvēkam ir svarīgi prast publiski izteikt savu viedokli, uzstāties, argumentēt, diskutēt, piedāvāt, prezentēt sevi un savas idejas, būt atraktīvam, interesantam. Diemžēl šīs prasmes pie mums nemāca ne pamatskolā, ne vidusskolā, ne (ar retiem izņēmumiem) augstskolā. Ikdienā cilvēki ļoti daudz komunicē interneta vidē, bet, kad ir nepieciešams komunicēt verbāli, it īpaši ar plašāku auditoriju un / vai neierastā, neikdienišķā vidē, apstākļos, prasmju komunicēt, uzstāties, izteikt savu viedokli, trūkst.

Šajā meistarklasē tiks izskatīta psiholoģiskā bāze – zināšanas par to, kā attīstīt oratora prasmes, kā ar prātu regulēt savus psihofizioloģiskos procesus, kā sagatavot tekstu, runājamo materiālu, neatkarīgi no tā vai gatavojaties diskusijai, dialogam, vai uzstāties plašas auditorijas priekšā; kā arī tiks sniegta plaša praktiskā bāze - vingrinājumi savas ķermeņa valodas (žestu, mīmikas, pozu) kontrolei, dabisku kustību izkopšanai, elpošanas sistēmas un runas aprāta (artikulācijas, dikcijas) sakārtošanai.

Meistarklases mērķis: zināšanu un praktisku iemaņu apguve runas prasmju pilnveidošanā un prezentācijas prasmju mākslā.

Tēmas:

 • komunikatīvās kompetences būtība un teorētiskais pamatojums;
 • praktiskas runas prasmju attīstīšanas iespējas un runas prasmes pielietošana saziņā, prezentācijas procesā; 
 • cilvēka psihe un tās pašregulācija runas procesā;
 • saskarsme un tās loma; 
 • prezentācijas jēdziens. Personas tēla veidošana;
 • prasme sarunāties un klausīties. Neverbālā, verbālā un paraverbālā saziņa runas laikā;
 • publiska uzstāšanās;
 • klausīšanās un tās veidi.
Meistarklasi vada: aktrise, lektore un runas pedagoģe Anita Grūbe.
Ieguvusi Dramatiskā teātra un kino aktrises profesionālo maģistra grādu J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas teātra fakultātē un maģistra grādu pedagoģijā Latvijas Universitātē. 16 gadu aktrises pieredze Latvijas Dailes teātrī, vairāk kā 40 gadu garumā realizējusi radošos projektus kino, TV, radio, vadījusi pasākumus un koncertuzvedumus. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja (skatuves runa, aktieru meistarība, lietišķā etiķete), Latviešu Biedrības nama Teātra komisijas vadītāja, vada lekcijas mācību centros un augstskolās no 1995.gada.

Tēma ir ļoti plaša un situācijas, kurās nepieciešamas publiskās runas un publiskās komunikācijas prasmes mēdz būt ļoti dažādas. Tāpēc, lai dalība šajā meistarklasē būtu Jums maksimāli noderīga un iegūtās zināšanas pielietojamas ikdienas situācijās, aicinām jau iepriekš (vismaz trīs dienas pirms meistarklases) dalībniekus iesūtīt savus jautājumus un situāciju, kurās plānojat izmantot iegūtās zināšanas, aprakstus un to, kādu iemaņu apgūšana Jums būtu pati svarīgākā.

Cena: 92,00 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī bagātīgas kafijas pauzes )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Diskusija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas praktiskajiem jautājumiem

Drukāt Nosūtīt

2018.gada otrajā pusē plānojam organizēt diskusijas, kurās tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem, kas būs radušies Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas gaitā. Lai šīs diskusijas būtu maksimāli noderīgas, jau iepriekš aicinām potenciālos dalībniekus iesūtīt savus jautājumus. Atbilstoši tiem tad arī veidosim diskusiju grupas.

Diskusijas vadīts: Signe Plūmiņa – personas datu aizsardzības eksperte, ilggadēja Datu valsts inspekcijas direktore (2001.-2015.g.), viena no Fizisko personu datu aizsardzības likuma autorēm. Pašreiz vada Rīgas domes Datu aizsardzības un IT drošības centru.

Cena par dalību diskusijā tiks precizēta tad, kad būs zināms diskusijas ilgums, kas atkarīgs no iekļaujamo tematu skaita un apjoma.

 1. Jūsu jautājumi, situācijas apraksts:*

 2. Ja attiecināms, lūdzam norādīt arī jomu par kuru tiek uzdots jautājums (piemēram, personāla vadība, grāmatvedība, medicīna un veselības aprūpe, sociālā aprūpe, izglītība, IT, klientu apkalpošana, valsts / privātais sektors u.tml.), jo plānojam diskusiju grupas dalīt atbilstoši darbības jomām.
 3. Attiecināmā darbības joma:

 4. Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kad ir ieplānota diskusija, kurā tiks izskatīts Jūsu iesniegtais jautājums, lūdzu, norādiet arī savu e-pasta adresi.
 5. Jūsu e–pasts:
  Lūdzu norādiet savu e-pastu!

Seminārs - diskusija "Darba tiesisko attiecību jautājumi"

Drukāt Nosūtīt

2018.gada 23.februārī (plkst. 10.00 - 15.00)

Personāla vadības ikdienas jautājumu risināšana arvien paplašinās un rodas nepieciešamība izzināt un saprast specifiskus darba tiesisko attiecību regulējošos nosacījumus, tāpēc
aicinām uz semināru - diskusiju un pieredzes apmaiņu "Darba tiesisko attiecību jautājumi".

Seminārs - diskusija izstrādāta par pamatu ņemot biežāk uzdotos semināru un konsultāciju dalībnieku jautājumus par darba tiesiskajām attiecībām.

Seminārā - diskusijā izskatāmie jautājumi:

1. Amata apraksts

 • Vai tas ir obligāts?
 • Kādu informāciju iekļaut amata aprakstā?
 • Cik precīzi noteikt darbinieka pienākumus?
 • Kā veikt izmaiņas amata aprakstā?
 • Kādas sekas ir amata aprakstam, kas pielāgots darbiniekam?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

2. Darba samaksa

 • Kāds ir darba samaksas tvērums?
 • Kādus ieturējumus ir tiesīgs veikt darba devējs, kādā apmērā?
 • Kādi var būt pamatojumi darba algas /samaksas samazinājumam?
 • Kad piemērot laika algu un kad akorda algu?
 • Ko norādīt darba līgumā - mēneša darba algu vai stundas tarifa likmi?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

3. Vienošanās par profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu

 • Vai vērts slēgt vienošanos?
 • Kādu informāciju ietvert vienošanās saturā?
 • Kāds ir ceļš atprasījuma tiesību realizācijai?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

4. Virsstundu darba kompensācija ar citu apmaksātu atpūtas laiku

 • Kā noformēt vienošanos?
 • Kā veikt virsstundu uzskaiti un atspoguļojumu darba laika uzskaitē?
 • Kādos termiņos virsstundu darbs kompensējams?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

5. Darbiniekam noteiktais darba laiks

 • Kāda ir darba laika jēdziena būtība?
 • Kādos dokumentos to noteikt un kāda ir darbinieka iespēja to ietekmēt?
 • Vai blakus darbs var ietekmēt noteikto darba laiku?
 • Kā noformēt dīkstāvi un kādas ir darba devēja iespējas tās laikā darbinieku nodarbināt?
 • un citi semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi.

6. Semināra – diskusijas dalībnieku jautājumi un pieredzes apmaiņa par citiem darba tiesisko attiecību jautājumiem

Seminārā – diskusijā par plānā paredzētajiem jautājumiem ieskatu sniegs, diskusiju vadīs un arī savā pieredzē dalīsies semināra vadītāja Karīna Platā - Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore.

Kam domāts pasākums: visiem interesentiem, kuriem ir neskaidri jautājumi, kā arī tie, kuri ir gatavi dalīties savā pieredzē un labajā praksē.

Jautājumus un situācijas “no dzīves” var iesūtīt arī pirms diskusijas (vismaz divas dienas iepriekš).

Cena: EUR 79,00 + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā - diskusijā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī bagātīgas kafijas pauzes )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem un diskusijām:

"Esmu ļoti apmierināta ar diskusiju, jo tika izrunāti visi jautājumi, kas tika uzdoti. Interesanti bija paklausīties arī citu pieredzi un padomus."

"Ļoti jauka un zinoša pasniedzēja. Semināri vienmēr ir ļoti interesanti un praksē ļoti noderīgi. Tiek akcentēti svarīgākie un būtiskākie jautājumi, kas var noderēt ikvienam ikdienas darbā."

"Semināri pie K.Platās ir ieguvums. Vienmēr esmu saņēmusi izsmeļošas atbildes uz saviem jautājumiem. Liels paldies Karīnai par veltīto laiku visu noskaidrot lietu izskaidrošanai. Es teiktu, ka viņa ir cilvēks ar misijas apziņu - viņai ir svarīgi, lai kolēģi strādātu atbilstoši normatīvajiem aktiem, bet tai pat laikā arī cilvēciski. "

"Paldies pasniedzējai Karīnai Platajai par izsmeļošam atbildēm un pieredzi (ar piemēriem), kas ļoti noder un paliek atmiņā."


Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību

Drukāt Nosūtīt

2017.gada 25.oktobrī (plkst.10.00 - 14.00)

2017.gada 27.jūlijā Saeimā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Darba likumā (stājušies spēkā 16.08.2017). Kuras tiesību akta normas precizētas, kuras papildinātas, bet kuras ieviestas no jauna – par to visu seminārā. Tāpat tiks analizēta jauno nosacījumu ietekme uz personāla dokumentu pārvaldību.

Seminārā izskatāmie jautājumi:

 1. Likumā lietotās terminoloģijas precizēšana
 2. Precizējumi darba koplīguma pušu izpratnē un to tiesībās
 3. Darba devēja tiesības darbinieka atstādināšanas no darba gadījumā
 4. Stundas algas likmes aprēķināšanas kārtība
 5. Precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežošanā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos
 6. Blakus darba izpratnes paplašinājums un darba devēja pienākumi tā ierobežošanas gadījumā
 7. Papildinājumi profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanas nosacījumos
 8. Izmaiņas darba devēja uzteikuma termiņos
 9. Jaunumi virsstundu darba kompensācijā un to dokumentāla noformēšana
 10. Precizējumi atpūtas laika nosacījumos: pārtraukuma darbā nodrošināšanā un papildatvaļinājumā
 11. Diskusijas, jautājumi, atbildes ....

Semināru vada: Karīna Platā – maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

Cena: EUR 68,00 + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem:

"Pasniedzēja ļoti zinoša, minēja daudz piemērus no prakses, plaši atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem."

"Visiem iesaku apmeklēt seminārus, ko vada Karīna Platā. Šie semināri atmaksājas par 100%. Katrā seminārā ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu un saņemt atbildes uz visiem jautājumiem."

"Seminārs sagatavots kvalitatīvi, apvienojot teoriju ar praksi. Tiek akcentēti svarīgākie, būtiskākie jautājumi. Lektores valoda ir raita, korekta un saprotama. Paldies."

Vairāk atsauksmju šeit


Grozījumi Darba likumā: kādas izmaiņas ieviestas tiesību normās un kā tās ietekmēs personāla dokumentu pārvaldību

Drukāt Nosūtīt

2017.gada 28.augustā (plkst.10.00 - 14.00)

Šajā grupā brīvu vietu vairs nav! (semināra atkārtojums 13.septembrī).

2017.gada 27.jūlijā Saeimā steidzamības kārtā pieņemti grozījumi Darba likumā (stājušies spēkā 16.08.2017). Kuras tiesību akta normas precizētas, kuras papildinātas, bet kuras ieviestas no jauna – par to visu seminārā. Tāpat tiks analizēta jauno nosacījumu ietekme uz personāla dokumentu pārvaldību.

Seminārā izskatāmie jautājumi:

 1. Likumā lietotās terminoloģijas precizēšana
 2. Precizējumi darba koplīguma pušu izpratnē un to tiesībās
 3. Darba devēja tiesības darbinieka atstādināšanas no darba gadījumā
 4. Stundas algas likmes aprēķināšanas kārtība
 5. Precizējumi un papildinājumi konkurences ierobežošanā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas nosacījumos
 6. Blakus darba izpratnes paplašinājums un darba devēja pienākumi tā ierobežošanas gadījumā
 7. Papildinājumi profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atlīdzināšanas nosacījumos
 8. Izmaiņas darba devēja uzteikuma termiņos
 9. Jaunumi virsstundu darba kompensācijā un to dokumentāla noformēšana
 10. Precizējumi atpūtas laika nosacījumos: pārtraukuma darbā nodrošināšanā un papildatvaļinājumā
 11. Diskusijas, jautājumi, atbildes ....

Semināru vada: Karīna Platā – maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba līgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

Cena: EUR 68,00 + PVN (cenā iekļauta apliecība, kas apstiprina Jūs dalību seminārā, kafija, tēja, cepumi, augļi visu semināra laiku, kā arī kafijas pauze )

Norises vieta: Rīga, Jeruzalemes iela 2/4, 2.stāvs


Atsauksmes par iepriekšējiem Karīnas Platās vadītajiem semināriem:

"Pasniedzēja ļoti zinoša, minēja daudz piemērus no prakses, plaši atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem."

"Visiem iesaku apmeklēt seminārus, ko vada Karīna Platā. Šie semināri atmaksājas par 100%. Katrā seminārā ir iespēja uzzināt kaut ko jaunu un saņemt atbildes uz visiem jautājumiem."

"Seminārs sagatavots kvalitatīvi, apvienojot teoriju ar praksi. Tiek akcentēti svarīgākie, būtiskākie jautājumi. Lektores valoda ir raita, korekta un saprotama. Paldies."

Vairāk atsauksmju šeit


Copyright © PAC Agenda