Semināru cikls “Stresa vadība un psihoemocionālā labbūtība”

Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Semināru cikls “Stresa vadība un psihoemocionālā labbūtība”

2023.gada 20., 27.septembrī, 4., 11., 18., 25.oktobrī un 1.novembrī (plkst. 10.00 – 12.00) / Vebināri tiešsaistē!
Iespējams piedalīties gan visā semināru ciklā, gan atsevišķās tā daļās.

Piesakoties uz visu semināru ciklu, tā 7. noslēguma daļa dāvanā! 


Semināru cikla mērķis: аpzināt un attīstīt nepieciešamās prasmes mierpilnai ikdienai un komunikācijai.1

Semināru cikla uzdevumi:

 • pilnveidot izpratni par reakcijām uz stresu;
 • pilnveidot izpratni par rūpēm par sevi, savu veselību emocionālās spriedzes apstākļos un uzkrāto emociju kontekstā;
 • iepazīties ar  praktiskiem vingrinājumiem trauksmes mazināšanai;
 • izprast iespējas, lai saņemtu un/jeb sniegtu atbalstu citiem;
 • izvērtēt un pievērst uzmanību personiskajiem stresoriem, kā svarīgam solim trauksmes mazināšanai;
 • attīstīt spēju pieņemt un vadīt savas emocijas brīžos, kad varu pārņem dusmas, naids, agresija, bezspēcība u.c.;
 • pilnveidot prasmi mierīgi reaģēt stresa situācijās un konstruktīvi rīkoties;
 • apzināt emocijas kā personības resursu;
 • izprast emociju lomu sevis pilnveidošanā;
 • attīstīt spēju veidot jaunus uzvedības un rīcības modeļus;
 • pilnveidot emociju vadīšanas prasmes;
 • iepazīties ar apzinātības praksi, kā lielisku resursu ikdienā, kas palīdz mazināt stresu, trauksmi, vadīt emocijas;
 • attīstīt spēju elastīgāk pielāgoties ārējās vides prasībām;
 • izprast jaunu ieradumu veidošanas nozīmību.
1.daļa. Stresa anatomija. (20.09.2023.)

Semināra tēmas:

 1. Stress un stresa faktori:
 • akūts un hronisks stress;
 • eistress un distress;
 • distresa ietekme uz organismu.
 1. Ārējie un iekšējie stresori.
 2. Stresa fāzes un reakcijas:
 • asinsritē, elpošanā;
 • CNS;
 • imūnreakcijās;
 • hormonālajā sistēmā u.c.
 1. Stresa atbildes sistēmas un izpausmes:
 • Īslaicīgas izmaiņas
 • Ilglaicīgas izmaiņas
 1. Stresoru ignorēšanas sekas.
 2. Indivīda attieksme pret stresu.
 3. Praktisks vingrinājums stresa mazināšanai.
 4. Mājas uzdevuma izskaidrošana un nozīme tālākai stresa vadībai – eistresa un distresa atpazīšana + pamata vingrinājuma praktizēšana ikdienā.
2.daļa. Emocionālās inteliģences nozīme stresa vadībā. (27.09.2023.)

Semināra tēmas:

 1. Emocionālā inteliģence un tās ietekme uz personību:
 • pašapziņa, paškontrole, sociālais jūtīgums, sociālās iemaņas – emocionālās inteliģences izpausmēs;
 • emociju atzīšana – pamanīšana, emociju regulēšana, emociju izmantošana – emocionālās inteliģences raksturotāji.
 1. Emocijas un to loma personības veidošanā:
 • emociju kognitīvie un fizioloģiskie faktori;
 • emociju četri aspekti – izjūtu, apziņas, zemapziņas, izpausmju formās;
 • emocijas kā personības attīstības resurss.
 1. Emocijas saskarsmē:
 • emociju izraisošie stimuli;
 • emociju paušana ar cieņas pilnu attieksmi pret sevi un citiem;
 • konstruktīva emociju vadīšana dažādās situācijās.
 1. Emocionālā pašregulācija:
 • trīs “vaļi” – ikdienas minimums;
 • stresa transformēšana;
 • emociju vadīšanas soļi un metodes;
 • prevencija – savlaicīga stresa vadība;
 • sakrāto emociju izlādes tehnikas;
 • negatīvo emociju profilakse.
 1. Praktiskais vingrinājums.
 2. Mājas uzdevums emociju atpazīšanai un vēlamo reakciju trenēšanai + praktisko vingrinājumu praktizēšana ikdienā.
3.daļa. Labbūtības (labizjūtas) (well - being) un pašpalīdzības loma stresa tolerēšanā. (04.10.2023.)

Semināra tēmas:

 1. Rūpes par sevi un psihoemocionālā veselība:
 • sevis pazīšana dažādās situācijās, lomās, reakcijās;
 • enerģijas avoti;
 • autonomijas saistība ar indivīda spēju ietekmēt savu rīcību;
 • cieņpilnas un mīlestības pilna attieksme pret sevi;
 • rūpes par savām vajadzībām;
 • ieradumu veidošana;
 • ieradumu nostiprināšanas algoritms.
 1. Labbūtības izpratne un  pieejas stresa mazināšanai:
 • hedoniskā;
 • eidemoniskā;
 • kognitīvā;
 • starppersonu;
 • garīguma, transcendences.
 1. Labbūtības sešu “P” koncepts – psihoemocionālās  higiēnas kontekstā:
 • piedošana;
 • pieņemšana;
 • pateicība;
 • prieks;
 • pozitīvisms;
 • plūsma (flow).
 1. Praktiskais vingrinājums stresa vadībai.
 2. Mājas uzdevums – pašpalīdzības plāna izstrādne dažādām stresa situācijām + praktisko vingrinājumu praktizēšana ikdienā.
4.daļa. Apzinātības (mindfulness) metodes unikalitāte stresa vadībā - viena no efektīvākajām praksēm pasaulē. (11.10.2023.)

Semināra tēmas:

 1. Apzinātība, jēdziens un pielietojums:
 • apzinātība – dāvana sev mierpilnai ikdienai;
 • ar ko sākt? Kā sākt izmantot?
 • apzinātības izpratne un pielietojamības iespējas.
 1. Apzinātība kā lielisks resurss:
 • stresa mazināšanai;
 • emociju līdzsvarošanai;
 • dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • sevis un citu pieņemšanai;
 • apmierinātībai ar dzīvi kopumā.
 1. Apzinātības praktizēšana ikdienā:
 • praktiski vingrinājumi un meditācijas, kas ērti un viegli izpildāmi, neprasot papildus laika resursus;
 • apzinātības vingrinājumi;
 • apzinātības meditācijas;
 • apzinātības praktizēšanas ieguvumi.
 1. Praktiski apzinātības vingrinājumi.
 2. Mājas uzdevums – apzinātības vingrinājumu praktizēšana ikdienā.
5.daļa. Stresa vadība saskarsmē ar manipulatīvām, agresīvām un krīzes situācijā nonākušām personām. (18.10.2023.)

Semināra tēmas:

 1. Problemātisku personu atpazīšana un adekvāta situācijas novērtēšana:
 • problemātisku personu raksturojums;
 • slēptās vajadzības;
 • aizsardzības mehānismi.
 1. Prasme veidot un vadīt sarunu ar krīzes stāvoklī nonākušām, problemātiskām un agresīvām personām, neuztverot personiski.
 2. Agresija un tās pārtraukšana:
 • agresija un bezpalīdzība;
 • agresijas formas;
 • agresijas pārtraukšanas iespējas un pašaizsardzība.
 1. Manipulācijas un spekulācijas:
 • manipulācijas veidi;
 • prasme neiesaistīties manipulatora “spēlītēs”, “neuzvilkties”;
 • manipulācijas pārtraukšana.
 1. Krīzes stāvokļi, izpausmes un pārvarēšanas veidi.
 2. Pašaizsardzība un emocionālā pašregulācija saskarsmē ar problemātiskām personām.
 3. Praktisks vingrinājums stresa vadībai.
 4. Mājas uzdevums – atpazīt manipulācijas, agresijas mēģinājumus un rīkoties cieņpilni pret sevi un otru + praktisko vingrinājumu praktizēšana ikdienā.
6.daļa. Stresa tolerēšana konfliktsituācijās un emocionālās spriedzes apstākļos. (25.10.2023.)

Semināra tēmas:

 1. Konflikta pamanīšana savlaicīgi un tā iespējamā novēršana:
 • reaģēšana uz pirmajiem simptomiem;
 • savu trigeru pamanīšana;
 • stresa savlaicīga mazināšanas metodiku pielietošana.
 1. Konflikta identificēšana – redzamie un slēptie cēloņi:
 • emociju loma konflikta risināšanā;
 • kā neuztvert personiski balss pacelšanu, kritiku u.tml.?
 • konflikta būtība. Kāds konflikts?
 1. Konfliktu risināšanas stratēģijas un to atpazīšana.
 2. Risināšanas veidi un izvēle:
 • konflikta risināšanas soļi;
 • galvenais uzdevums konfliktu risināšanā;
 • ieguvumi no konfliktiem.
 1. Praktisks vingrinājums
 2. Mājas uzdevums – ikdienā, izvēloties apgūto metožu kopumu, praktizēt neuztvert personiski kritiku, klientu sūdzības u.tml.
7.daļa. Noslēguma seminārs zināšanu un praktisko iemaņu nostiprināšanai (tikai tiem, kas ir piedalījušies visās iepriekšējās sešās daļās). (01.11.2023.)

Semināra tēmas:

 1. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem.
 2. Apkopojums tēmai “Stresa vadība komunikācijā”:
 • stresa vadības algoritms;
 • praktisko metožu kopums;
 • savu kompetenču attīstīšana psihoemocionālās higiēnas kontekstā;
 • cieņpilna komunikācija jebkurā situācijā;
 • atbildību un robežu izpratne mierpilnai ikdienai;
 • neiesaistīšanās problemātisku personu “spēlītēs”;
 • jaunu ieradumu veidošana un nostiprināšana.

Semināru metodika: tiešsaiste, ar mērķi jaunās zināšanas pielietot ikdienā: lekcija, praktiski vingrinājumi, piemēri, uzdevumi, pašrefleksijas iespējas un atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Klausītāji savus jautājumus, situāciju aprakstus varēs iesūtīt vēl pirms semināra. Iesūtītie jautājumi tiks izskatīti seminārā. Anonimitāte garantēta.

SEMINĀRU CIKLU VADA:

Majore-2.jpg
Laila Majore

Praktizējoša psiholoģe (Mg.Psych), mediatore**, pedagoģe,  uzņēmēja, lektore ar vairāk kā 25 gadu pieredzi apmācībā un konsultēšanā.
17 gadus SIA „Pieci elementi” (pakalpojumu sniegšanas sfēra) vadītāja; Islande SPA mentore, līdz 2008.g. Islande SPA direktore. Kopš 2005.gada līdz šim brīdim biedrības “LEVIC” valdes priekšsēdētāja.

Apzinātības praktiķe un līdzautore grāmatai “Apzinātība – jēdziens, pielietojums un aptauja”  (M. Majors un L. Majore); Publisher: ‎ GlobeEdit (September 2, 2015); https://www.amazon.com
Labizjūtas (labbūtības) Well-being testa izveides pirmā posma Latvijā līdzautore (L. Majore un M. Majors; 2009). Pētījuma rezultātā, izveidojot pirmo labizjūtas modeli.

Vada seminārus kopš 1994. gada organizācijās, mācību iestādēs par saskarsmi, konfliktu/domstarpību risināšanu, stresa menedžmentu, lietišķo etiķeti, protokolu, vadītprasmi, darbinieku pašmotivācijas veidošanu, kolektīva veidošanu, saliedēšanu, klientu apkalpošanas kultūru, merčendaizingu u.c.

CENA

piesakoties uz visu semināru ciklu: 270,00 EUR + PVN = 326,70 EUR;
piesakoties uz atsevišķām tā daļām: 48,00 EUR + PVN = 58,08 EUR par vienu daļu
(apliecinājums par dalību seminārā iekļauts cenā)
(pastāvīgā klienta atlaide tiek piemērota, ja pieteiksieties uz visām daļām)

Norises vieta: tiešsaiste

ATSAUKSMES par iepriekšējiem Lailas vadītajiem semināriem:

“Ļoti aktuāla tēma profesionāla un ļoti empātiska speciālista vadībā. Paldies Lailai Majorei! Semināra atmosfēra ļoti ieinteresējoša, nemitīgi aicina dzirdēto attiecināt uz sevi, atcerēties situācijas, mēģināt kopīgi modelēt risinājumus.”

“Mūsdienu saspringtajā pasaulē ļoti aktuāla tēma. Seminārā apskatītie jautājumi noderīgi gan darbā, gan sadzīvē. Lieliska pasniedzēja :)) Paldies!”

“Seminārs tika organizēts ļoti labā līmenī. Viss tika pārdomāts. Pasniedzējai izdevās ļoti ātri un dabiski atrast kopēju valodu ar grupu un iesaistīt tās dalībniekus darbā. Tēma ir ļoti interesanta un aktuāla. Seminārā laiks paiet ātri. Paldies par Jūsu ieguldījumu!”

Vairāk atsauksmju šeit

Kā notiek tiešsaistes vebināri?

– izdales materiālus un saiti uz vebināra “norises vietu” saņemsiet dienu pirms vebināra;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Lai nodrošinātu vebināra dalībnieku (īpaši to, kuri vebinārā piedalās aktīvi, pauž savu viedokli, dalās ar informāciju u.tml.) konfidencialitāti, personas datu aizsardzību un, lai radītu drošu mācību vidi, vebināra ieraksta skatīšanās ir paredzēta TIKAI tiem, kas iepriekš uz šo vebināru ir reģistrējušies.
Lai piekļūtu ierakstam, jāreģistrējas, izmantojot to e-pasta adresi, kurā saņemta pieeja tiešsaistes vebināram.

Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.