Current Status
Not Enrolled
Cena
Slēgts
Get Started
Šis kursi pašlaik ir slēgts

Semināru cikls ”2022.gada Darba likuma grozījumi un Darba kārtības noteikumi. Darba kārtības noteikumu aktualizēšana, vai nosacījumu grozīšana un papildināšana.”

2022.gada 21., 28.septembrī un 5., 12. un 19.oktobrī (plkst. 10.00 – 12.00) / Vebināri tiešsaistē!
Iespējams piedalīties gan visā semināru ciklā, gan atsevišķās tā daļās. 


Darba kārtības noteikumi ir viens no galvenajiem dokumentiem, kas nosaka darba kārtību uzņēmumā un ir viens no būtiskākajiem un svarīgākajiem dokumentiem darba devēja ikdienā un strīdu risināšanā.
Likumdevējs, veicot grozījumus Darba likumā, ir grozījis nosacījumus, kas dažkārt tiek regulēti Darba kārtības noteikumos, piemēram, atvaļinājums, darba laika organizēšanas nosacījumi, darba laika uzskaite, u.c. Tāpēc ir svarīgi izprast un pareizi veikt korekcijas Darba kārtības noteikumos.

1.daļa. Jaunās prasības darba līguma saturam un darba devēja informēšanas pienākums (2022.gada Darba likuma grozījumi). (21.09.2022.)
 • Kā pareizi ieviest šo likumdevēja nosacījumu, kā aktualizēt darba līgumus un vai nepieciešama īpaša vienošanās, ja tiek grozīts likums?
 • Kādu informāciju ir jānodrošina darba devējam savam darbiniekam?

Ar grozījumiem likumā, Darba līgumā ietveramo informāciju, tiek precizētas atsevišķas jau esošajā regulējumā ietvertās prasības, kas attiecas uz darba vietas identificēšanu, ja to var noteikt pats darbinieks. Ņemot vērā darba tirgus attīstības tendences, tajā skaitā faktu, ka noteikta veida attiecībās var nepastāvēt strikti noteikta darba vieta un to var izvēlēties pats darbinieks, piemēram, attālinātā darba gadījumā, situācijā, kad darbinieks tiek nodarbināts digitālajās platformās u.c. ir nepieciešams šo informāciju atbilstoši noformēt.

Izskatīsim sekojošus jautājumus:

 • kas ir informācija darba attiecībās un pušu pienākumi un tiesības, kas saistītas ar informāciju;
 • informāciju, kas būtiska darba tiesiskajās attiecībās;
 • kā pieprasīt no darbinieka nepieciešamo informāciju un darbinieka pienākums to sniegt. Kā to noregulēt ar Darba kartības noteikumiem;
 • informācija, kas attiecas uz darba vietas identificēšanu, ja to var noteikt pats darbinieks;
 • pienākums ietvert darba līguma rakstveida formā norādes uz pārbaudes laiku (līdztekus Darba likuma 46.panta noteikumiem), tiesībām uz apmācību, ja darba devējs tādas nodrošina (līdztekus Darba likuma 96.panta noteikumiem), kā arī informāciju par sociālo nodrošinājumu;
 • darba devēja pienākums attiecībā uz informāciju par darba līguma uzteikumu, proti, nepieciešamību ietvert uzteikuma kārtību;
 • u.c. jautājumi.
2.daļa. Viss par pārbaudes laiku un būtiskais par “garāka” pārbaudes laika piemērošanu (2022.gada Darba likuma grozījumi). (28.09.2022.)
 • Kas ir pārbaudes laiks un kā šis laiks ir izmantojams, lai pareizi novērtētu darbinieka prasmes un spējas?
 • Vai ir nepieciešama īpaša Darbinieku vērtēšana?
 • Darbinieka, kurš veic tādu darbu, kad darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams, tiesības pēc pārbaudes laika beigām prasīt darba devēju pārcelt viņu tādā darbā, kur darba grafiks ir pilnībā vai lielākoties paredzams, ja uzņēmumā pastāv šāda iespēja un darbinieks pie darba devēja ir nepārtraukti nodarbināts vismaz sešus mēnešus.
 • Kā izbeigt darba attiecības ja pārbaude nav izturēta?
 • Raksturīgākās darba devēja kļūdas.

Izskatīsim sekojošus jautājumus:

 • kas ir pārbaudes laiks un kāpēc tas nepieciešamas abām pusēm;
 • kā nekļūdīties izbeidzot darba attiecības pārbaudes laikā vai pārbaudei beidzoties;
 • pārbaudes laika nosacījumi Darba kārtības noteikumos, kad tos nepieciešams iekļaut un vai tos iekļauj DKN;
 • pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Vai šādu pārbaudi var noteikt bez darbinieku pārstāvju piekrišanas;
 • vai nepieciešams veikt pārbaudes rezultātu fiksēšanu un kad izmanto šos datus;
 • darbinieka tiesības uz pārcelšanu citā darbā pēc pārbaudes, ja darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams,
 • citi jautājumi.
3.daļa. Darba izpildījuma laika regulējums darbiniekiem, kuriem darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams; izmaiņas darba laika uzskaitē un Darbinieka tiesības uz darba laika pielāgojumu, un kā to faktiski nodrošināt (2022.gada Darba likuma grozījumi). (05.10.2022.)

Jaunais regulējums paredz vairākām darbinieku kategorijām tiesības prasīt darba devējam noteikt darba laika organizācijas pielāgojumu, lai saskaņotu darba un ģimenes dzīvi, ja šādas iespējas uzņēmumā objektīvi pastāv.
Līdz ar to arī darba devējam jaunais regulējums uzliek pienākumu izvērtēt darbinieku pieprasījumus par darba laika pielāgošanu. Kā to realizēt un pareizi sagatavot dokumentus?

Izskatīsim sekojošus jautājumus:

 • darbinieka pieprasījums, tā forma un izvērtēšanas procedūra, atteikums un pamatojums, nepieciešamie dokumenti;
 • vienošanās;
 • attālinātā darba izpilde un pielāgotais darba laiks;
 • iepriekšējā darba režīma atjaunošana, ja tas nepieciešams;
 • citi jautājumi.
4.daļa. Visi grozījumi “par un ap” atvaļinājumiem, bezalgas atvaļinājums un obligātais atvaļinājums bērna tēvam (2022.gada Darba likuma grozījumi). (12.10.2022.)

Darbinieka tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmantošanu nevar būt par pamatu darba līguma uzteikumam vai citādai darbinieka tiesību ierobežošanai. Likums pasargā no negatīvam sekām gadījumos, kad tas pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
Jaunums ir darbiniekam noteiktās tiesības prasīt bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanu elastīgā veidā.
Nostiprināts ir regulējums ka izmantojams atvaļinājums bērna tēvam, un ne tikai.

Izskatīsim sekojošus jautājumus:

 • atvaļinājumu regulējums Darba kārtības noteikumos, kāpēc ir svarīgi noteikt atvaļinājuma piešķiršanas procedūru;
 • atvaļinājuma pieprasījums un darba devēja radītās nelabvēlīgās sekas, jeb uzteikums; darbinieka tiesības uz atvaļinājuma izmantošanu un kā Darba devējam nodrošināt šo tiesību izmantošanu;
 • Darbinieka atteikums doties atvaļinājumā, kā rīkoties; DKN ka instruments, lai darbinieks izmantotu atvaļinājumu;
 • “īpašie” gadījumi, kad bezalgas atvaļinājums ir piešķirams; kādi dokumenti nepieciešami šāda bezalgas atvaļinājuma piešķiršanai;
 • atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai;
 • citi jautājumi.
5.daļa. Darba kārtība. Darba devēja tiesības uz disciplinārsodu. Kā izveidot savam uzņēmumam atbilstošus Darba kārtības noteikumus? (19.10.2022.)

Lai uzņēmums spētu nodrošināt būtisku prasību un uzvedības noteikumu ievērošanu, ir svarīgi izveidot skaidras vadlīnijas, kā darba vietā tiek organizēta darba kārtība.
Darba kārtības noteikumos tiek iekļauti tādi nozīmīgi darba organizācijas aspekti kā darba laika uzskaite, darba samaksas izmaksas kārtība, darbinieku uzvedības noteikumi un citas nianses. Darba kārtības noteikumi ir katra uzņēmuma veidots, individuāls dokuments.

Savus jautājumus dalībnieki var iesūtīt vēl pirms semināru cikla, rakstot uz e-pastu aija@abkbirojs.lv un norādot uz kuru daļu jautājums attiecās.

TIEŠSAISTES SEMINĀRU CIKLU VADA:

Lektore Aija Vāciete
Aija Vāciete
Praktizējoša juriste administratīvajās tiesībās, darba tiesībās, darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, datu aizsardzības speciāliste.
Profesionālais maģistra grāds privāttiesībās, mediatore. Pieredze strīdu risināšanā, piemērojot mediācijas procesu. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā. Pieredze iestāžu izdoto administratīvo aktu izvērtēšanā, to atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām. Ikdienā pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu lietvedības procesos, administratīvajās lietvedībās valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. Konsultē uzņēmējus un fiziskās personas par viņu tiesībām un pienākumiem administratīvajās tiesībās.

Atsauksmes par iepriekšējiem Aijas Vācietes vadītajiem semināriem:

“Aktuāla un noderīga tēma šajā laikā! Atzinība lektorei, kas ar savu profesionalitāti, vērtīgiem padomiem un reāliem piemēriem sniedza ieskatu rīcībai dažādās situācijās. Paldies par semināru!”

“Labs vebinārs, lektore konkrēti atbild uz jautājumiem, iesaka konkrēti, kā pareizāk rīkoties. Paldies!”

“Pasniedzēja izskaidroja likumu (iespēju robežās) ar reāliem piemēriem, ar ko saskaramies ikdienā un labprāt atbildēja uz visiem interesējošajiem jautājumiem.”

“Sirsnīgs paldies organizatoriem un jo īpaši Aijai Vācietei par lietderīgo vebināru, kas bija ļoti labā līmenī – gan saturiski, gan izpildījums. Piemēri no pieredzes padarīja tēmu vieglāk uztveramu un saprotamu.”

Vairāk atsauksmju šeit

Kā notiek tiešsaistes vebināri?

– saiti uz vebināra “norises vietu” saņemsiet dienu pirms vebināra;
– apliecinājumus par dalību seminārā saņemsiet digitālā formā – kā attēlu savā e-pastā (pēc pieprasījuma apliecinājumu var saņemt arī pa pastu);
– vebinārs tiks ierakstīts un pēc pieprasījuma dalībnieki varēs saņemt pieeju tā ierakstam (ieraksts būs pieejams 5 dienas).

Lai nodrošinātu vebināra dalībnieku (īpaši to, kuri vebinārā piedalās aktīvi, pauž savu viedokli, dalās ar informāciju u.tml.) konfidencialitāti, personas datu aizsardzību un, lai radītu drošu mācību vidi, vebināra ieraksta skatīšanās ir paredzēta TIKAI tiem, kas iepriekš uz šo vebināru ir reģistrējušies.
Lai piekļūtu ierakstam, jāreģistrējas, izmantojot to e-pasta adresi, kurā saņemta pieeja tiešsaistes vebināram.

Print Friendly, PDF & Email

Subscribe for news

Subscribe for news by e-mail and don’t miss a good seminar!

You can to opt out of receiving news or to change the conditions for receiving news at any time by following the link in the newsletter.

Pieteikties jaunumiem

Piesakies jaunumiem e-pastā un nepalaid garām labu semināru!

Atteikties no jaunumu saņemšanas vai mainīt jaunumu saņemšanas nosacījumus būs iespējams jebkurā brīdī, pārejot uz jaunumu vēstulē norādīto saiti.